नेपाली (Nepali)

नेपाली (Nepali)

ध्यान दिनुहोस्: तपार्इंले नेपाली बोल्नुहुन्छ भने तपार्इंको निम्ति भाषा सहायता सेवाहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध फोन गर्नुहोस् 1-402-643-2971